Vydání výboru z díla významného českého či moravského lingvisty je pokaždé záslužným počinem. Umožňuje nám totiž nahlédnout na práci daného autora novým způsobem, především proto, že nám dílo představuje v relativní ucelenosti, závislé samozřejmě na kritériích výběru editora, případně samotného autora. Je tak možné sledovat, které předměty bádání postupně získávaly autorovu odbornou pozornost, případně jak se vyvíjel jeho názor na konkrétní téma. Výbor také často zprostředkovává studie obtížněji dostupné, ať už proto, že byly původně sepsány v jiném než v českém jazyce, nebo proto, že byly vydány v omezeně přístupném periodiku či sborníku.

(...)

 

Nejvíce zastoupeným tématem ve výboru jsou studie z historické a vývojové fonologie, shrnuté především ve třetím a čtvrtém oddíle Praslovanština a Stará čeština a další slovanské jazyky a částečně také v pátém oddíle Nářečí. Fonologické téma je v centru Komárkova zájmu od počátků jeho odborného působení, inovativní popis vývoje staročeského vokalického systému, který se v mnoha ohledech odchyluje od dosavadní tradice, byl předmětem již jeho dizertační práce. Zároveň se jedná o téma, které postupně rozpracovával a rozšiřoval, aby je nakonec shrnul ve dvou monografiích, v prvním dílu Historické mluvnice české (1958) a Nástinu fonologického vývoje českého jazyka (1982). V otištěných studiích můžeme tento vývoj sledovat na zpracování jednotlivých dílčích témat (např. Vývoj vztahu mezi (i) a (j) v praslovanštině; Staročeská diftongizace ý˃ej) a její poměr ke změně aj˃ej i ve dvou studiích souhrnných (K vývoji českého vokalického systému a K vývoji konsonantické měkkostní korelace v češtině), jejichž překlad z němčiny pro tento výbor je velmi přínosný.
Je nutno ocenit práci editorů, kteří se náročného úkolu ujali a pečlivě výbor připravili, opatřili jej nevšedním medailonem a kompletní bibliografií. Bibliografie je navíc u většiny položek doplněna Ondřejem Bláhou o stručnou anotaci a zejména k monografiím jsou často připojeny i odkazy na recenze a reakce v odborném tisku. Několik drobných překlepů, které se do knížky vloudily, je nutno připsat rozsahu (téměř 00 stran) a náročnosti zpracovávaného materiálu.

Markéta Pytlíková (Praha)

Zdroj: LISTY FILOLOGICKÉ FOLIE PHOLOLOGICA, 133/2010/3-4, Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha